สพท.นครปฐม เขต 2
0 3433 1123, 0 3433 1793
โทรสาร
0 3433 2829, 0 3433 3215
ผู้อำนวยการ สพท.นครปฐม เขต 2
111
หน้าห้อง ผู้อำนวยการ สพท.นครปฐม เขต 2
111
รองฯ จิระชัย ทีคำ
105
 
115
รองฯ ประชา วุฒิวัฒนานุกูล
121
 
113
กลุ่มอำนวยการ 
108
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
0 3433 1608
104
กลุ่มนโยบายและแผน 
0 3433 3215
114, 123
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
0 3433 1609
102,117(ชั้นล่าง), 118(ชั้นบน)
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
112
กลุ่มสถานศึกษาเอกชน
116
หน่วยตรวจสอบภายใน
103
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
106, 122
กลุ่มงานการเงินและพัสดุ
119
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
FAX : 0 3422 8411
110
ห้องประชุมริมน้ำ
107