รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ตามกระบวนการเรียนรู้แบบวัฏจักร 5Eเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง วัสดุและสมบัติของวัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่5 โรงเรียนวัดลานคา/นางสาวอิ่มทิพย์ อนิศดา

รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้เอกสารจริง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 /นางสาวจุฑามาศ วงศ์แสง

การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดลานคา อาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม/นางนุชนาฎ พาสนไกรศร

สภาพปัญหาและแนวทางการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาสำหรับสถานศึกษาในสังกัด สพป.นครปฐม เขต 2/นางสาวอมรรัตน์ จินดา ศูนย์ ITEC สพป.นครปฐม เขต 2

การประเมินโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการเรียนการสอน โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล/นายสุวิทย์  กฤตวิโรธน

การพัฒนาการบริหารจัดการและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ  มหามงคล /นายสุวิทย์  กฤตวิโรธน์    

การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ในสังกัด สพป.ระนอง /ผอ.ปรีชา บัวกิ่ง

การพัฒนาหลักสูตรเสริมฝึกอบรมเพื่อสร้างสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT) สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด สพป.สกลนคร เขต 2/ผอ.ประภัสร สุภาสอน

การประเมินโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัด สพป.สกลนคร เขต 2/ผอ.ประภัสร สุภาสอน

รายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการโดยครอบครัวและชุมชน (ปรับบ้านเป็นห้องเรียน เปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู)
/ ผอ.ชัยพร พันธุ์น้อย ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 จังหวัดลพบุรี

การพัฒนารูปแบบวิธีปฏิบัติการนิเทศแบบมีส่วนร่วม 6 ขั้นตอน ใช้นิเทศการศึกษาเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษใน
โรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมในจังหวัดลพบุรี  / ผอ.ชัยพร พันธุ์น้อย ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 จังหวัดลพบุร

การพัฒนาวิธีปฏิบัติการนิเทศแบบอิทธิบาท 4 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ
โรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมในจังหวัดลพบุรี  / ผอ.ชัยพร พันธุ์น้อย ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 จังหวัดลพบุรี

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การบวกและการลบจำนวนสองจำนวนที่มี ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือ แบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) โรงเรียนวัดบางภาษี (บุญเรือนบูรณะ) / นางสงบ ปกป้อง

การประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนวัดกลางบางแก้วฯ  / นางสาวดาวสวรรค์ พ่วงสมจิตต์

รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้านหัวอ่าว ฯ  / ผอ.นภาพรรณ คงคาน้อย

รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด “คนดีศรีสว่างอารมณ์” ฯ / นางนิภา ทองไพบูรณ์

การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนวัดลานคา / นางสาวกุสาวดี ลาภลมูล

รายงานผลการพัฒนาและใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม สาระเศรษฐศาสตร์ ฯ  / นางสาวนันทา มูลทองน้อย

รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนบ้านประตูน้ำพระพิมล  / นางสาวนิภา ใจทัน

รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม(บวก ลบ คูณระคน) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ฯ   / นางสาวสุปราณี ภู่มาลี

รายงานผลการใช้หนังสืออ่านเสริมบทเรียนเพื่อพัฒนาการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)ฯ   / นางพัชรินทร์ คุณกระมุท

รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนวัดละมุด ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ   / ผอ.สุรเชษฐ์ กลิ่นพยอม

รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป ชุด สร้างสรรค์สังคม สร้างค่านิยมพลเมืองดีฯ / นายธนกฤต ธรรมวณิชย์

ประสิทธิผลการดำเนินงานและประเมินโครงการโรงเรียนดีประจำตำบลของโรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ / นายบุญฤทธิ์ วิชัย

การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองก้าวสู่มาตรฐานระดับเพชรของโรงเรียนวัดกลางครูเวียง   / ผอ.ชูพงษ์  กำลังงาม

รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมที่พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนวัดกลางครูเวียง   (KLANGKRUWEANG MODEL)  / ผอ.ชูพงษ์  กำลังงาม

รายงานการนิเทศเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โรงเรียนบ้านบางม่วง(ประชารังสิต)   / ผอ.ศักดิ์ชาย บุญทว

รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ป.2 ชุด สุขภาพดี ชีวีปลอดภัย   / นางอุทุมพร ก้อนในเมือง

การพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพตามกระบวนการจัดการคุณภาพฯ   / นางจันทรพิมพ์ รัตนเดชกำจาย

รายงานการพัฒนาคุณธรรมผู้เรียนโรงเรียนวัดเดชานุสรณ์โดยการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  / ผอ.อนันต์ รัศมี

รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนวัดหอมเกร็ดฯ   / นายจตุพล กาญจนเมธี

รายงานการศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดฝึกทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยฯ   / นางจีราวรรณ  ศรีวงษ์ญาติดี

การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านพาดหมอน  / ผอ.สมบูรณ์ วิริยะ

รายงานการใช้แบบฝึกการเขียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Past Simple Tense เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  / นางธนัชชา กาญจนเมธี

รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ สาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/ นาง เทวี วันเพ็ญ

รายงานการพัฒนาและการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที 1 / นางสุภาพร ใจทน

รายงานการใช้หนังสือส่งเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ ชุดนครปฐมที่ฉันรัก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย / นางชนม์พิชา ขันธวิธ

การพัฒนาครูเรื่อง “การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ” โรงเรียนวัดทุ่งน้อย ฯ / ผอ.วชิระ ก้อนในเมือง

กลุ่มสนใจงานอาชีพในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาฯ / ผอ.ทวี อุปสุขิน (ผอ. สพป.ลำพูน เขต 1)

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติมด้านอาชีพในหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสฯ / ผอ.ทวี อุปสุขิน (ผอ. สพป.ลำพูน เขต 1)

คู่มือการดำเนินงานโครงการการพัฒนาการจัดการศึกาาด้านอาชีพในโรงเรียนขยายโอกาสฯ / ผอ.ทวี อุปสุขิน (ผอ. สพป.ลำพูน เขต 1)

รายงานการดำเนินงานโครงการการพัฒนาการจัดการศึกษาด้านอาชีพในโรงเรียนขยายโอกาสฯ / ผอ.ทวี อุปสุขิน (ผอ. สพป.ลำพูน เขต 1)

การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดการเรียนรู้ เรื่อง บรรยากาศ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ฯ / นางจรียา ศรีสุดดี

รายงานการพัฒนา แบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง การสะกดคาและแจกลูกคาที่ประสมด้วยสระ / นางสาวรัตนา แสงโพธิ์แก้ว

รายงานการพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนด้วยนิทานสระพาเพลินฯ / นางสาววิยดา ชาญปรีชา

นวัตกรรม เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม / นายชยุตม์ณัฐ อินมงคล

รายงานการพัฒนาและการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อมฯ / นายชยุตม์ณัฐ อินมงคล

การพัฒนาและศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการสอนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านอิเล็กทรอนิกส์ฯ / นางสุนี เทียนพึ่งเวียน

รายงานการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม โดยบูรณาการกับแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นฯ / นางสุนี เทียนพึ่งเวียน

รายงานการสร้างและพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยฯ / นางจินตนา จินตวร

รายงานการประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์โดยการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โรงเรียนบ้านหนองมะม่วง / ผอ.สุภาวดี อื้งพานิช

การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนวัดลาดสะแก / ผอ.นวลรัตน์ กุลจิตติรัตน์

รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนบ้านไผ่หลวง / ผอ.วิวัฒน์ ชูศรีจันทร์

การประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนบ้านหนองปรง / พันจ่าอากาศเอกลาภิศ ศิลปเจริญ

รายงานการพัฒนาชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง การรับ- ส่งลูกรักบี้และการจับโดยสมบูรณ์ (Tackle)ฯ/ นายนรสิงห์ คำสุวรรณ

ผลการบริหารเพื่อพัฒนาตามมาตรฐานการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานฯ / นายเทพพิทักษ์ โกยกอบเกียรติ

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง เวลา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / นางศศิญาภรณ์ คำมหา

การพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การบวก การลบ การคูณ และการหารฯ / นางปริศนา นำแสงจรรยาสุข

รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการสอน วิชาการปลูกพืชผักทั่วไปฯ / นางนิโลบล สำราญทรัพย

รายงานการพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนกีฬาเทเบิลเทนนิสกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาฯ / นายเฉลิมพล พุ่มกุมาร

รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านสะกดคำ สำหรับเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน ฯ / นายธรรมนูญ ปรางทิพย์

รายงานผลการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมศิลปะ เพื่อพัฒนาทักษะในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัย ฯ / นางพะเยาว์ สามพ่วงบุญ

รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษาฯ / นายคำรน ทาเวียง

รายงานผลการจัดประสบการณ์ประกอบอาหาร เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยฯ/ นางสาวอุษณีย์ สามผ่องบุญ

การประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนวัดบึงลาดสวายฯ / ผอ.วรรณี ภิรมย์คำ

ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โครงงาน เรื่อง การทำน้ำผลไม้ในท้องถิ่น ฯ / นางวิภาวี แก้วอำไพ

การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ค 21102 คณิตศาสตร์ ฯโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ฯ / นางฉวีวรรณ  อุสาหกร

รายงานการศึกษาการใช้แบบฝึกทักษะกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / นางจันทร์เพ็ญ ภาคีพันธ์

รายงานผลการพัฒนาและการใช้หนังสือการ์ตูนชุด “เรื่องน่ารู้ของวัยรุ่น” ฯ / นางปิยารมณ์ อริยวัฒน์วงศ์

บทเรียนสำเร็จรูป ชุด วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา / นายนามแสง บุญจอง

รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนวัดบึงลาดสวายฯ / ผอ.วรรณี ภิรมย์คำ

การจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ฯ / นางสาวสุทธิรัตน์ ศรีเกษม

รายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการประยุกต์ของสมการเชิงเส้น ตัวแปรเดียวฯ / นางสาวสายพิรุณ หนักไหล่

การศึกษาผลการพัฒนาชุดการเรียนรู้โดยใช้แผนผังมโนทัศน์  เรื่องการเลือกซื้อสินค้าเฉพาะอย่างและการวางแผนการใช้จ่ายเงิน ฯ / นางสาวนฤมล วงษ์นิคม

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องโปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด ( Microsoft Word Xp ) ฯ / นางพัทธนันท์ ลี้ไพบูลย์

รายงานการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ด้วยบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ถิ่นฐานบ้านเราฯ / นางนิภา กิ่งชัยภูมิ

การประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธฯ / ผอ.ประภาพร เสนาะคำ

การศึกษาผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมฯ/ นายปรีชา ใหญ่สิมา

การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธ/ นายอำพล หงวนบุญมาก

การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การวาดภาพระบายสี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์) / นางนันทนา เพ็งโตวงษ์
รายงานผลการจัดประสบการณ์การละเล่นของเด็กไทย เพื่อพัฒนาความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ของเด็กปฐมวัยฯ / นางสาวสมปอง สุนประชา
รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาฯ / นางเสมอ สุขศีลล้ำเลิศ
การประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธฯ / นางยุพิน กลิ่นประชุม
รายงานการประเมินผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธฯ / ผอ.บรรจง บรมทองชุ่ม
การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปเรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพกายดีชีวีปลอดโรคฯ / นางนันทนา พรมบุ
รายงานการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนฯ / นายอนันทสาร ลำใย
รายงานผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง สวนครัวอินทรียฯ์ /นายธานุวัติ สมไพบูลย์
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่าน เขียนภาษาอังกฤษ ชุด Specific Thai Cultural Events / ศรีนวล โพธิ์ทอง
การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนระดับปฐมวัยด้วยวิธีสอนแบบมอนเตสซอรี่ฯ / ผอ.กัมปนาท  มีสวนนิล
รายงานการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ / นางดรุณี แสงพิทักษ
รายงานการประเมินผลโครงการส่งเสริมการอ่านภาษาไทยของนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ์ / ผอ.อณิวัชร์ นวมเจริญ
รายงานผลการจัดกิจกรรมเล่านิทานประกอบคำถามปลายเปิดเพื่อพัฒนา ทักษะการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย / นางสาวเจตนิพิฐ พลายเดช
แบบฝึกเสริมทักษะ / กระบวนการคิดวิเคราะห์โดยเทคนิคการใช้ผังมโนภาพ / นางจินตนา จินตวร
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ / นางจุฬาทิพย์ พิลาวุฒิ
การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนวัดลาดสะแก / นางนวลรัตน์ กุลจิตติรัตน
การสร้างและทดลองใช้บทเรียนโมดูล เรื่อง ภาวะโลกร้อน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ/ นายชัยณรงค์ รัตน์วิจิตต์เวช
รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำที่มักเขียนผิดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย/ นายวิโรจน์ วรัตรุจิวงศ์
การพัฒนาหลักสูตรสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นเรื่องนครปฐมรักบ้านเกิด /นายสุพจน์ พิริยะธรรม
การประเมินผลโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วยกิจกรรม 5 รัก 5 ดี / นางบุหงา วิริยะ
รายงานผลการจัดกิจกรรมเล่นเกมการศึกษามิติสัมพันธ์เพื่อพัฒนาความสามารถ ในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของเด็กปฐมวัย ฯ/ นางสาวรจิต ลลิตลักษมานนท์
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง วัสดุและสมบัติของวัสดุ ที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกับการเรียนด้วยวิธสอนตามคู่มือครู / นางธัญยธรณ์ อตมวิริยะกรณ์
การประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนวัดบอนใหญ่ / ผอ.วิชาญ เกษมจิต
รายงานการจัดประสบการณ์ด้านการฟังและการพูด โดยใช้หนังสือคำคล้องจองประกอบภาพป๊อปอัพฯ / นางสาวจิณณพัต นาคนคร
การประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดบางช้างเหนือ / ผอ.ณัฏฐาพร พงษ์สิงห์
รายงานผลการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านดงเกตุ / ผอ.เกษมสันต์  มีจันทร์
การดำเนินงานส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียนโดยใช้กระบวนการนิเทศภายในฯ / ผอ.โสภา มีจันทร์
รายงานผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงการเพื่อพัฒนาพฤติกรรมด้านสังคมของเด็กปฐมวัย / นางอรุณี ศรีสุนทร
รายงานการพัฒนาแบบฝึกหัดทักษะการแต่งคำประพันธ์ประเภทบทร้อยกรอง / นางณัฐภัส ตันติชูเวช
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร / นายวีระ พูลสวัสดิ์
การพัฒนาการใช้แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนฯ / นางสาวสุทธิรัตน์ ศรีเกษม
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อวิธีสอนของนักเรียนฯ ด้วยบทเรียนสำเร็จรูปฯ / นายสุชิต ทองปรีชา
รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง การอ่าน-เขียนเรียนสระลดรูปและสระเปลี่ยนรูป / นางสาววิยดา ชาญปรีชา
รายงาน ผลการพัฒนา แบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง การสะกดค าและแจกลูกคำที่ประสมด้วยสระ / นางสาวรัตนา แสงโพธิ์แก้ว
รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและเขียน สระลดรูปและสระเปลี่ยนรูป / นางสาวอังคณา สร้อยทอง
รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี / ผอ.ทศพล กุลศรีวัฒนไชย
รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในแบบกัลยาณมิตร ของโรงเรียนบ้านบางม่วง(ประชารังสิต) / ผอ.เพิ่มศักดิ์ อุ่นไทยแท
พฤติกรรมความเป็นผู้นำทางวิชาการของผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฯ / ผอ.อาคม มากมีทรัพย์
รายงานการใช้และพัฒนาชุดการสอน เรื่อง การสร้างสรรค์ด้วยงานปั้นฯ / นางพจนีย์ ไพรงาม
รายงานการสร้างหนังสือนิทานคุณธรรมเพื่อพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการสหกรณ์ในโรงเรียนฯ ุ / นางประเทือง อ่อนสัมพันธุ์
รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนบ้านดงเกตุ / นายเกษมสันต์ มีจันทร์
รายงานการประเมินผลโครงการปรับปรุงและพัฒนาสิ่งแวดล้อม โดยใช้กลยุทธ์การมีส่วนร่วมของโรงเรียนวัดบ่อตะกั่ว / นายราเชนทร์  กลั่นบุศย์
การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณและการหาร / นางสาวรรณา ไทรผ่องศร
การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ / นางป้อม ขาวจันทร์
รายงานการใช้และการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง บทประยุกต์ / นางจิตติมา บัวสรวง
ผลการดำเนินงานของสถานศึกษาแบบอย่างขนาดเล็ก ร.ร.บ้านห้วยพลู / นางสาวนงนุช บุญญยุวะ
ศูนย์การเรียนชุมชน ร.ร.วัดศิลามูล (CD มัลติมีเดีย ขอทำสำเนาได้ที่ ICT)
โครงงานวิทยาศาสตร์ ร.ร.ชะอำคุณหญิงเนื่อง / นายณรงค์ชัย ยอดปรีดา (CD มัลติมีเดีย ขอทำสำเนาได้ที่ ICT)