แผนพัฒนาการศึกษา 2559

นายทวีพล แพเรือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ การอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนพัฒนาการศึกษา เมื่อวันที่ 28เมษายน 2559ซึ่งการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-30เมษายน 2559ณ โรงแรมเวล จังหวัดนครปฐม โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร จาก สพป.นครราชสีมา เขต 1มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งจากบุคลากรสำนักงาน ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้ปฏิบัติงานการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา จำนวน 130คน เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการสถานศึกษา และการนำแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติ โดยลักษณะการอบรมจะเป็นการฝึกปฏิบัติการกำหนดตัวชี้วัด การเขียนตัวชี้วัด การเขียนโครงการและการวิเคราะห์โครงการ เพื่อให้แผนพัฒนาการศึกษาเป็นกรอบแนวทางในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อการพัฒนาการศึกษาโดยมุ่งสู่เป้าหมายสุดท้ายคือการพัฒนาให้นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาตามศักยภาพอย่างเท่าเทียม (ชมภาพ)