ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน

นายประชา วุฒิวัฒนานุกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนให้เกิดความเข้มแข็ง เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องกิ่งดาว โรงแรมเวล จ.นครปฐม เพื่อให้กิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนสู่การปฏิบัติจริง เกิดคุณภาพยิ่งขึ้น ส่งเสริมให้โรงเรียนตระหนักถึงความสำคัญและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงโรงเรียนที่เป็นต้นแบบสหกรณ์โรงเรียนสามารถปรับปรุงรูปแบบการทำงานตามหลักเกณฑ์ของสหกรณ์ให้ทันสมัยมากขึ้น เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตัวอย่าง โดยมีครูผู้รับผิดชอบงานสหกรณ์โรงเรียนสังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 เข้าร่วมอบรม (ชมภาพ)