บบฟอร์มขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการ
นครปฐม ปฐมนคร แห่งความจงรักภักดี
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
หน้างบใบสวัสดิการค่าศึกษาบุตร/ค่ารักษาพยาบาล
แบบฟอร์มขออนุญาตไปต่างประเทศ
อกสารอ้างอิงบันทึกข้อมูลภาครัฐฯ
ใบขออนุญาตนำรถยนต์ส่วนกลางไปจัดเก็บนอกหน่วยงานฯ / บันทึกการใช้และการนำส่งคืนรถยนต์ส่วนกลางฯ
ใบขออนุญาตถ่ายเอกสาร
ใบสำคัญรับเงิน
บบสัญญายืมเงิน
เคำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
แบบฟอร์มคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
แบบฟอร์มการให้บริการเกี่ยวกับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
แบบสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว(โครงการคืนครูฯ)
แบบฟอร์มค่าเช่าบ้าน
แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน
แบบฟอร์มใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
แบบฟอร์มยกเลิกวันลา 
แบบฟอร์มยืมครุภัณฑ์โปรเจคเตอร์

 

<div id="sidebar2">
<ul>
<li>
<div align="center"><br>
<img src="images/jirachai.jpg"width="250" height="238" class="pic41"></div>
</li>
<li>
<div align="center" class="style17">นายจิระชัย ทีคำ</div>
<div align="center" class="style6"></div>
<div align="center" ><span class="style6">รองผู้อำนวยการ สพป.นครปฐม 2
<br>
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ สพป.นครปฐม 2</span>2</div>
</li>
<li>
<div align="center" class="style17"><a href="http://www.edunkp2.org/edunkp2/music/01music01.mp3" target="_blank">มาร์ช สพป.นฐ.2</a></div>
</li>

</ul>
<p></p>
<ul>
<li>
<div align="center"><img src="images/confer.jpg" width="197" height="30"></div>
</li>
<li></li>
<li></li>
</ul>
<ul>
<li></li>
<li></li>
<li></li>
<li></li>
<li></li>
<li></li>
<li>
<p>
<p><a href="edunkp2/conference/index.htm" target="_blank"><img src="images/cf2.gif" width="200" height="170"></a>
<p></p>
</li>
<li>
<div align="center" class="style11"></div>
</li>
<li>
<h2><img src="images/y.jpg" width="204" height="30"></h2>
<ul>
<li><img src="images/i.jpg" width="10" height="10"><a href="http://www.plan.obec.go.th/main.php?filename=index" target="_blank"> ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ.</a></li>
<li><img src="images/i.jpg" width="10" height="10"><a href="http://203.146.15.7/Modules/Webs/frmDefault.aspx?SID=2be3db09-afc4-4842-a555-8f3acb05710a&Lang=TH" target="_blank"> ศุนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร [MOENet]</a></li>
<li><img src="images/i.jpg" width="10" height="10"> <a href="http://www.bopp-obec.info/" target="_blank">กลุ่มสารสนเทศ สนผ.</a></li>
<li><img src="images/i.jpg" width="10" height="10"> <a href="http://www.techno.bopp.go.th/tech/" target="_blank">สำนักเทคโนโลยีฯ(สทร.)</a></li>
<li><img src="images/i.jpg" alt="" width="10" height="10"> <a href="http://www.dlthailand.com/" target="_blank">การศึกษาเทคโนโลยี Cloud DLTHAILAND</a></li>
<li><img src="images/i.jpg" alt="" width="10" height="10"> <a href="http://www.etvthai.tv/stream/home.aspx" target="_blank">สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ETV</a></li>
<li><img src="images/i.jpg" width="10" height="10"> <a href="http://www.ipst.ac.th/home.asp" target="_blank">สสวท.</a></li>
<li><img src="images/i.jpg" width="10" height="10"> <a href="http://inno.obec.go.th/" target="_blank">สำนักนวัตกรรมทางการศึกษา</a></li>
<li><img src="images/i.jpg" width="10" height="10"> <a href="http://www.reo6.moe.go.th/osmie6/" target="_blank">สำนักงานศึกษาธิการภาค 6</a></li>
<li><img src="images/i.jpg" alt="" width="10" height="10"> <a href="http://www.nakhonpathom.go.th/intro" target="_blank">สำนักงานจังหวัดนครปฐม</a></li>
<li><img src="images/i.jpg" alt="" width="10" height="10"> <a href="http://nkpathom.nso.go.th/" target="_blank">สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม</a></li>
</ul>
</li>
<li>
<h2><img src="images/p.jpg" width="200" height="30"></h2>
<ul>

<li></li>
<li><img src="images/i.jpg" width="10" height="10"> <a href="http://gotoknow.org/planet/KMnpt2" target="_blank">ชุมชนนักปฏิบัติ</a></li>


<li><img src="images/i.jpg" width="10" height="10"> <a href="http://www.edunkp2.org/edunkp2/research/index.htm" target="_blank">งานเผยแพร่ / วิจัย</a></li>
<table width="200" border="0" align="center">
<tr>
<td height="85"><a href="http://www.pracharathschool.go.th/index.php" target="_blank"><img src="images/pracharat.jpg" width="200" height="80" class="pic2111" border="0"></a></td>
</tr> <tr>
<td height="85"><a href="http://edunkp2.org/amssplus/" target="_blank"><img src="images/amss.jpg" width="200" height="80" class="pic2111" border="0"></a></td>
</tr> <tr>
<td height="83"><a href="smss.php" target="_blank"><img src="images/smss .jpg" width="200" height="80" class="pic2111" border="0"></a></td>
</tr>
<tr>
<td height="80"><a href="http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=7302" target="_blank"><img src="images/emis.png" width="200" height="77" class="pic2111" border="0"></a></td>
</tr>
<tr>
<td height="80"><a href="km/km.php" target="_blank"><img src="images/km.jpg" width="200" height="77" class="pic2111" border="0"></a></td>
</tr>
<tr>
<td height="80"><a href="http://schoolmis.obec.expert/" target="_blank"><img src="images/school-mis.gif" width="200" height="77" class="pic2111" border="0"></a></td>
</tr>
<tr>
<td height="79"><a href="data/MOE Policy booklet.pdf" target="_blank"><img src="images/d_040559_1.jpg" width="200" height="77" class="pic2111" border="0"></a></td>
</tr>
<tr>
<td height="53"><a href="http://mcmk.obec.go.th/" target="_blank"><img src="images/banner200.jpg" width="201" height="46" class="pic2111"></a></td>
</tr>
<tr>
<td height="87"><a href="http://www.mict.go.th/view/1/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%88" target="_blank"><img src="images/online.jpg" width="200" height="80" class="pic2111"></a></td>
</tr>
<tr>
<td height="81"><a href="http://academic.obec.go.th/web/node/460" target="_blank"><img src="images/lo.jpg" width="200" height="73" class="pic2111"></a></td>
</tr>
<tr>
<td height="86"><a href="data/39630-3195.pdf" target="_blank"><img src="images/moePlan2015-3-200.jpg" width="200" height="80" class="pic111"></a></td>
</tr>

<tr>
<td height="86"><a href="http://www.edunkp2.org/data/คมอเงนอดหนน_ป_2559.pdf" target="_blank"><img src="images/ra.jpg" width="200" height="80" class="pic21"></a></td>
</tr>
<tr>
<td height="86"><a href="http://www.mfa.go.th/asean/" target="_blank"><img src="images/306709_3265611409160_1935840961_n.jpg" width="200" height="80" class="pic2"></a></td>
</tr>
<tr>
<td height="87"><a href="http://www.asean.moe.go.th/" target="_blank"><img src="icon/tt.jpg" width="200" height="80" class="pic21"></a></td>
</tr>
<tr>
<td height="87"><a href="http://www.curriculum51.net/" target="_blank"><img src="images/sport.jpg" width="200" height="80"></a></td>
</tr>
<tr>
<td height="87"><a href="https://www.thaimooc.org/" target="_blank"><img src="images/thaimooc.png" width="200" height="80"></a></td>
</tr>
<tr>
<td height="86"><a href="tepe.php" target="_blank"><img src="images/TEPE.png" width="200" height="80" class="pic211"></a></td>
</tr>
<tr>
<td height="86"><a href="https://sites.google.com/a/npt2kindergarten.com/kindergarten/home" target="_blank"><img src="images/pathom.jpg" width="200" height="80" class="pic2111"></a></td>
</tr>
<tr>
<td height="45"><a href="http://webapp.uni.net.th/UniNet/index.php" target="_blank"><img src="images/uninet.jpg" alt="" width="200" height="80" class="pic212"></a></td>
</tr>
<tr>
<td height="45"><a href="https://drive.google.com/drive/folders/0B2MAjzNcCZNSWF9jUmZ2WlJoZFU" target="_blank"><img src="images/money.jpg" alt="" width="200" height="80" class="pic212"></a></td>
</tr>
<tr>
<td height="177"><IFRAME SRC='counter/show.php' MARGINWIDTH=0 MARGINHEIGHT=0 HSPACE=0 VSPACE=0 FRAMEBORDER=0 SCROLLING=NO WIDTH=150 HEIGHT=150 ></IFRAME> <p>
<?php
if (getenv(HTTP_X_FORWARDED_FOR))
$ip=getenv(HTTP_X_FORWARDED_FOR);
else
$ip=getenv(REMOTE_ADDR);

echo "IP Address is $ip";
?>

</p></td>
</tr>
<tr>
<td></td></tr>
</table>
</ul>
</li>
</ul>
</div>